Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders zorgt voor een betere bescherming van klokkenluiders. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de wet en de campagne ‘veilig werk- en meldklimaat’. Met dit keer: minister Bruins Slot informeert Eerste en Tweede Kamer per Kamerbrief. Ook staat vanaf nu een FAQ online met onze antwoorden op veelgestelde vragen. Verder besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de stand van zaken over de campagne veilig werk- en meldklimaat en de Engelse vertaling van de Wet bescherming klokkenluiders. Tot slot komt de enquête over de website aan bod.

Brief aan Eerste Kamer beantwoordt vragen Wet bescherming klokkenluiders

Minister Bruins Slot (BZK) heeft op 3 juli 2023 gereageerd op nadere vragen van de Eerste Kamer over de Wet bescherming klokkenluiders. De Eerste Kamerleden stelden vragen over verschillende onderwerpen, zoals geheimhoudingsbedingen en de interne meldprocedure bij werkgevers. U kunt de antwoorden van de minister lezen op de website van de Rijksoverheid. Op 16 maart 2023 heeft de minister eerdere vragen van de Eerste Kamer beantwoord. 

Brief aan Eerste Kamer beantwoordt vragen Wet bescherming klokkenluiders

Brief aan Tweede Kamer over stand van zaken klokkenluidersdossier

Minister Bruins Slot (BZK) stuurde op 6 juli 2023 een brief om de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken rond het klokkenluidersdossier. De minister gaat in haar brief in op haar voorstel voor een fonds voor juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders en de stand van zaken met betrekking tot de nadere regelgeving. Klik op de link naar de Kamerbrief voor de volledige inhoud. 

Brief aan Tweede Kamer over stand van zaken klokkenluidersdossier

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vanaf nu staat een FAQ online met onze antwoorden op veelgestelde vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. U vindt de FAQ op de webpagina 'Voor werkgevers'. Er staan vooral praktische vragen in over de gevolgen van de wet voor individuele werkgevers. De veelgestelde vragen worden later aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. 

Campagne veilig werk- en meldklimaat: sluit u zich ook aan bij ons netwerk?

De campagne veilig werk- en meldklimaat is bedoeld om werkgevers te stimuleren en te ondersteunen bij het duurzaam organiseren van een veilig werk- en meldklimaat. Dit voorjaar zijn er verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers. Zo spraken leidinggevenden uit de publieke en private sector elkaar tijdens een diner over de uitdagingen waar werkgevers voor staan en was er ook aandacht voor het thema ‘Veilig werkklimaat’ op middelbare scholen. Ook werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd met workshops, bijvoorbeeld over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders.

Het netwerk van werkgevers wisselt kennis en ervaringen uit over het organiseren van een veilig werk- en meldklimaat. U bent als werkgever van harte welkom om mee te doen! Wacht niet langer en sluit u aan bij ons netwerk. Dan houden wij u op de hoogte van de komende activiteiten.  

Sfeerimpressie eerste activiteiten campagne veilig werk- en meldklimaat

Wet bescherming klokkenluiders nu ook in het Engels

De Wet bescherming klokkenluiders is nu ook beschikbaar in het Engels. U kunt de Engelse webtekst hier lezen. Dankzij de Engelse vertaling kunnen werkgevers en werknemers die geen Nederlands verstaan, toch kennisnemen van de inhoud. De Wet bescherming klokkenluiders trad op 18 februari 2023 in werking. Melders van misstanden worden hierdoor beter beschermd. Met de nieuwe wet geeft Nederland invulling aan de EU-klokkenluidersrichtlijn.

Law to protect whistleblowers translated into English

The Dutch law ‘Wet bescherming klokkenluiders’ has been translated into English. Please click here to read the Whistleblower Protection Act. The translation enables employers and employees who are not fluent in Dutch to take note of the content. The Whistleblowers Protection Act came into force on 18 February 2023 to offer better protection to whistleblowers. This way, the Netherlands has implemented the EU Directive on whistleblowers.
 

Geef uw mening over wetbeschermingklokkenluiders.nl

We willen de informatievoorziening op onze website wetbeschermingklokkenluiders.nl graag afstemmen op uw behoeften. Welke informatie mist u? En sluit de huidige informatie aan op wat u zoekt? We horen het graag! Klik op de link naar de enquête om uw mening te geven.  

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.