Voor werkgevers

De Wet bescherming klokkenluiders vraagt om aanpassingen in uw organisatie als u minstens 50 werkzame personen heeft. Let op: voor sommige organisaties met minder dan 50 werknemers geldt een uitzondering. Op deze pagina vindt u praktische tips en na de zomer van 2021 ook praktijkverhalen om aan de slag te gaan.

Wat geldt voor u?

Aanpassen interne meldprocedure

Volgens de huidige Wet Huis voor klokkenluiders moeten werkgevers bij wie in de regel minstens 50 personen werkzaam zijn al een interne meldprocedure hebben voor het omgaan met het melden van vermoedelijke misstanden binnen hun organisatie.

Bij minstens 50 werkzame personen moet u niet alleen denken aan de werknemers of ambtenaren die bij u in dienst zijn. Ook uitzendkrachten, stagiairs, zzp’ers en gedetacheerden tellen mee. Als bij u in de regel minder dan 50 personen werkzaam zijn, bent u niet wettelijk verplicht om een interne meldprocedure te hebben (zie voor de uitzonderingen het kopje 'Wat geldt voor u?'). Maar het mag natuurlijk wel. Al hoeft die procedure dan niet aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Strengere eisen

De Wet bescherming klokkenluiders zal strengere eisen stellen aan de interne meldprocedure. Die procedure moet ook openstaan voor het melden van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie. Vanaf 17 december 2021 moeten in elk geval overheidswerkgevers aan de nieuwe eisen voldoen, ook als dan de implementatiewet (de gewijzigde Wet Huis voor klokkenluiders, die Wet bescherming klokkenluiders gaat heten) nog niet in werking getreden is. Private werkgevers hebben mogelijk langer de tijd om hun interne meldprocedure aan te passen. Zij zullen aan de nieuwe eisen moeten voldoen als de gewijzigde wet in werking is getreden. Dit is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn in het parlement.

De nieuwe wettelijke eisen kunt u lezen in artikel 2 van het voorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders. De interne meldprocedure moet vanaf 2022 in elk geval openstaan voor uw werknemers. U mag deze procedure ook openstellen voor anderen, zoals zzp’ers, aandeelhouders, degenen die een melder bijstaan (bijvoorbeeld vertrouwenspersonen) en familieleden van de melder.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Nieuwe eisen die in de interne meldprocedure moeten worden vastgelegd, zijn:

 • De interne procedure voor werknemers moet niet alleen openstaan voor het melden van vermoedelijke misstanden, maar ook voor het melden van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie.
 • Een melder moet binnen zeven dagen na ontvangst van zijn melding een ontvangstbevestiging krijgen.
 • Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, moet u de melder informatie verstrekken over de beoordeling en hoe de melding is of wordt opgevolgd (als dit aan de orde is).

Verder gelden vanaf 2022 de volgende eisen:

 • U moet alle mensen die bij u werken schriftelijke of elektronisch informatie geven over:
  1. Uw interne meldprocedure.
  2. De manier waarop meldingen over vermoedelijke misstanden en inbreuken op het Europese recht buiten de organisatie kunnen worden gedaan aan bevoegde autoriteiten.
  3. De rechtsbescherming van werknemers (zoals het verbod op benadeling door u als werkgever na het melden van een vermoedelijke misstand of inbreuk op het Europese recht).
 • U moet de identiteit van de melder geheimhouden, tenzij de melder toestemming geeft om zijn identiteit bekend te maken. U moet ervoor zorgen dat ook uw personeel zich aan deze geheimhoudingsplicht houdt.
 • U moet meldingen op een goede manier registreren.
 • U moet de mogelijkheid bieden voor zowel schriftelijke als mondelinge meldingen.

Over deze laatste drie punten leest u meer op de pagina Strengere eisen aan de interne meldprocedure.

Veilig intern werkklimaat

Melders die rechtstreeks extern melden (bij het Huis voor klokkenluiders of bij een andere bevoegde autoriteit) worden onder de Wet bescherming klokkenluiders ook beschermd. Het wordt daarom extra belangrijk dat u blijvend investeert in een open organisatiecultuur, waarin iedereen zich veilig voelt om intern een melding te doen. Zie voor tips daarvoor op de pagina Integriteit bevorderen van het Huis voor klokkenluiders. Ook handig: dit overzicht van aanpassingen aan interne meldregeling van het Huis voor Klokkenluiders.