Brief aan Tweede Kamer over stand van zaken klokkenluidersdossier

Minister Bruins Slot (BZK) stuurde op 6 juli 2023 een brief naar de Tweede Kamer. Hierin informeert ze de Tweede Kamer over het voorstel voor een fonds voor juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Ook geeft ze informatie over de stand van zaken rond de vervolgwetgeving en de nadere regelgeving. Verder gaat de minister onder meer in op de voortgang van de campagne veilig werk- en meldklimaat.

Inhoud brief

De minister begint met een toelichting van de uitgangspunten voor de organisatie van psychosociale en juridische ondersteuning voor klokkenluiders. Volgens de minister moet de melder centraal staan en is flexibiliteit nodig om het aanbod van ondersteuning aan te kunnen passen. Ze doet daarbij een aantal concrete voorstellen voor de financiering van de ondersteuning en de toekenning van deze ondersteuning aan melders.

Dan bespreekt de minister de mogelijke inhoud en planning van de vervolgwetgeving naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders. Het volgende wetsvoorstel wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 openbaar gemaakt, zodat burgers en organisaties er hun mening over kunnen geven.

In haar eerdere brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 2023 meldde de minister dat sommige bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders nog niet in werking zijn getreden, zoals de bepalingen over de nieuwe toezichts- en sanctietaak van het Huis voor klokkenluiders. De minister gaf toen aan onderzoek voor te bereiden voor de uitwerking van de bepalingen.

In de nieuwe brief meldt de minister dat een (juridisch) vooronderzoek plaatsvindt over deze taken van het Huis voor klokkenluiders. De resultaten van dit vooronderzoek zijn rond 1 oktober beschikbaar. Verder meldt de minister dat ze ernaar streeft om na de zomer een concept gereed te hebben voor de algemene maatregel van bestuur (AMvB) over anonieme meldingen bij werkgevers. Dit concept kan dan in consultatie. De bepalingen over anoniem melden bij werkgevers zijn nog niet in werking getreden, omdat daarvoor eerst nadere regelgeving vereist is. In het concept voor de AMvB zal een voorstel staan voor die nadere regelgeving.

Verder gaat de minister in op de voortgang van de campagne om een veilig werk- en meldklimaat bij werkgevers te stimuleren. Zo is er een netwerk gevormd waaraan de overheid, werkgevers en andere organisaties deelnemen. Ook zijn er verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en de bewustwording te vergroten van het belang van een veilig werkklimaat.

Commissiedebat na de zomer

Op 13 september 2023 staat een Commissiedebat Klokkenluiders gepland van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De minister gaat dan in gesprek met de Kamerleden over de onderwerpen die de minister in de brief heeft toegelicht. Lees de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.