Vragen Eerste Kamer over Wet bescherming klokkenluiders beantwoord

Na de snelle instemming met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn, heeft de Eerste Kamer nog een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een aantal vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. Op 16 maart heeft de minister inhoudelijk reactie gegeven.

Verschillende vragen

De vragen gingen over zogenaamde “zwijgbedingen”, of seksuele intimidatie en corruptie onder de definitie van misstand vallen, de evaluatie van de Wet bescherming klokkenluiders, de onderwerpen van het volgende wetsvoorstel, de pilots die zien op de ondersteuning van klokkenluiders, het voorstel voor een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders, de bescherming van melders, het vereiste van maatschappelijk belang en corruptie. 

De minister van BZK heeft bij brief van 16 maart 2023 haar inhoudelijke reactie naar de Eerste Kamer gestuurd. Deze brief staat op de pagina Antwoorden op Kamervragen over Wet bescherming klokkenluiders. Een afschrift van deze brief heeft de minister ook naar de Tweede Kamer gestuurd.