Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Deze nieuwsbrief brengt u elk kwartaal het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders en de campagne Veilig werkklimaat. De nieuwsbrief bevat informatie over wetgeving en Kamerbrieven en beantwoordt veelgestelde vragen. Ook is er aandacht voor verhalen uit de praktijk. Hoe zorgen verschillende organisaties ervoor dat ze aan de wet voldoen? En wat kunnen we leren van bekende en minder bekende klokkenluidersverhalen? De onderwerpen van de huidige editie zijn:  

Internetconsultatie ‘Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden’ verlengd

De internetconsultatie over het ontwerp-Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden is verlengd tot en met 11 juni. In het Besluit (algemene maatregel van bestuur) is uitgewerkt: (1) aan welke eisen de onafhankelijke functionarissen moeten voldoen bij wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld; en (2) aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem kan worden gemeld moet voldoen. Sinds 2 april is de internetconsultatie over het ‘Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden’ opengesteld. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hun ideeën en suggesties over het Besluit anoniem melden tot en met 11 juni kenbaar maken. Via de volgende link kunt u de relevante documenten inzien en op het Besluit reageren: https://www.internetconsultatie.nl/anoniem_melden/b1

Juridisch vooronderzoek toezichts- en handhavingsbepalingen Wet bescherming klokkenluiders

Staatssecretaris Van Huffelen heeft op 13 mei jl. het adviesrapport ‘Juridisch vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoofdconclusie van het onderzoek van Pro Facto is dat de wetsartikelen over de toezichts- en sanctiebevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders in hun huidige vorm juridisch niet houdbaar zijn. Lees meer in dit artikel over het adviesrapport en de gevolgen hiervan. 

Interview met NS over veilig werkklimaat

Ook de Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben een meldpunt ingesteld om een veilig werkklimaat te waarborgen, in lijn met de Wet bescherming klokkenluiders. Medewerkers kunnen vermoedens van misstanden eenvoudig melden via een centraal meldpunt, terwijl vertrouwenspersonen ondersteuning bieden. Zowel traditionele als moderne communicatiemiddelen worden ingezet om bewustwording te vergroten en medewerkers te informeren over de beschikbare hulpbronnen. 

Beeld: ©NS

Klokkenluidersverhaal Omgevingsdienst

De Wet bescherming klokkenluiders beschermt klokkenluiders tegen benadeling. Toch kan een rechter oordelen dat de arbeidsovereenkomst van een melder van een vermoeden van een misstand terecht is ontbonden. De rechtszaak van een werknemer tegen een Omgevingsdienst maakt dit duidelijk. Wat kunnen werkgevers (en werknemers) van deze zaak leren? Lees het klokkenluidersverhaal en oordeel zelf. 

Brochure werknemers

Onze brochure voor werknemers biedt een toegankelijk overzicht van de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders (het meldproces en de rechtsbescherming) en de psychosociale en juridische ondersteuningsmogelijkheden voor melders van misstanden. U kunt deze brochure gebruiken voor de communicatie in uw eigen organisatie. Download hier de brochure.

FAQ 'Wat zijn de consequenties als mijn organisatie nog niet voldoet aan de wet?'

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers die niet voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders? In dit artikel over de consequenties vatten we het antwoord op deze veelgestelde vraag samen. Bekijk ook het volledige overzicht van veelgestelde vragen

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.