Rapport ‘Juridisch vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders’ naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Huffelen heeft op 13 mei jl. het adviesrapport ‘Juridisch vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders’ van het bureau Pro Facto aangeboden aan de Tweede Kamer. In haar aanbiedingsbrief  gaat de staatssecretaris in op de hoofdpunten van het advies en het vervolg daarop. 

Achtergrond 
Op 27 september 2023 werd de Kamer geïnformeerd over de onderzoeksopdracht aan Pro Facto, gericht op de artikelen 3a lid 3 onder e en 17i van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Deze artikelen geven het Huis voor klokkenluiders (hierna: het Huis) nieuwe toezichts- en sanctietaken en zijn bij het amendement Leijten c.s . onderdeel geworden van de Wbk. Deze bepalingen zijn nog niet in werking getreden.

 
Conclusies en aanbevelingen
De hoofdconclusie van het onderzoek van Pro Facto is dat de toezichts- en sanctiebevoegdheden uit artikel 3a lid 3 onder e en artikel 17i van de Wbk in hun huidige vorm juridisch niet houdbaar zijn. De onderzoekers doen twee hoofdaanbevelingen:


1.    In overleg met het Huis een wijziging van de Wet bescherming klokkenluiders zodanig uitwerken dat de artikelen voldoen aan de juridische eisen die worden gesteld aan toezicht en handhaving;
2.    Samen met het Huis kijken naar de gevolgen van de nieuwe toezichts- en sanctietaken voor de capaciteit en inrichting van het Huis en de financiering van het Huis.


Lees hier het volledige rapport  met alle onderzoeksbevindingen, deelconclusies en aanbevelingen.


Vervolgstappen
De staatssecretaris heeft aangegeven de aanbevelingen van Pro Facto mee te nemen bij de voorbereiding van een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wbk.