Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders en de campagne Veilig werkklimaat. 

Gratis juridische ondersteuning voor klokkenluiders

Vanaf 1 februari komen klokkenluiders in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de minister voor Rechtsbescherming en het Huis voor klokkenluiders hebben hiervoor een regeling getroffen, bedoeld om klokkenluiders beter in staat te stellen hun rechtsbescherming af te dwingen.

Kamerbrief 20 december 2023

Op 20 december jl. heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen de Tweede Kamer geïnformeerd over het klokkenluidersdossier. De Kamerbrief behandelt zeven onderwerpen: 

•    de juridische en psychosociale ondersteuning voor klokkenluiders, 
•    de voorbereiding van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders, 
•    een voorstel voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over anoniem melden bij werkgevers,
•    het juridisch vooronderzoek toezichts- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders, 
•    jonge sporters en dansers in de jeugdselectie, 
•    de campagne bevorderen Veilig werk- en meldklimaat, 
•    (wets)evaluatie, onderzoek en monitoring. 

In dit artikel leest u een samenvatting van de inhoud van de Kamerbrief en vindt u de link naar de Kamerbrief.
 

Campagne Veilig werkklimaat 2024

Ook in 2024 gaat de campagne Veilig werkklimaat door! Er komen nieuwe netwerkbijeenkomsten voor coördinatoren, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, compliance officers en HR-medewerkers. De data hiervan zijn nog niet bekend, dus houd de nieuwsbrief in de gaten. 

In de campagne Veilig werkklimaat werken publieke en private werkgevers samen aan een veilig werk- en meldklimaat. De campagne is bedoeld om de kennis over de Wet bescherming klokkenluiders te vergroten en draagt bij aan de bewustwording van het belang van een veilig werkklimaat. In dit kader zijn er diners en netwerkbijeenkomsten met workshops georganiseerd, waarin deelnemers kennis en ervaring uitwisselden, dilemma’s bespraken en netwerkpartners ontmoetten. 
 

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.