Stand van zaken Kamerbrief 20 december 2023 over klokkenluidersdossier

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft de Tweede Kamer op 20 december geïnformeerd over de stand van zaken in het klokkenluidersdossier. De Kamerbrief behandelt zeven onderwerpen. Hieronder volgt een samenvatting van de inhoud van de brief.

1. Juridische en psychosociale ondersteuning klokkenluiders

Er wordt gewerkt aan een subsidieregeling voor rechtsbijstand en mediation voor melders van misstanden. Psychosociale ondersteuning via Slachtofferhulp Nederland blijft tot 1 september 2025 gesubsidieerd. 

De subsidieregeling is na verschijning van de Kamerbrief van kracht geworden. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht over de nieuwe subsidieregeling

2. Voorbereiding wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders

Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders. De staatssecretaris houdt daarbij rekening met de evaluatie van het Huis voor klokkenluiders en voorstellen uit de initiatiefnota van Kamerlid Omtzigt. Ook het juridisch vooronderzoek naar de toezichts- en sanctietaak van het Huis voor klokkenluiders wordt betrokken (zie punt 4). Hetzelfde geldt voor relevante stakeholders zoals het Huis voor klokkenluiders en de Stichting van de Arbeid. 

3. AMvB over anoniem melden bij werkgevers

Er wordt een voorstel voorbereid voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die AMvB geeft in de nadere regelgeving duidelijkheid over de eisen rondom anonieme meldingen. Dit betreft de eisen aan de wijze waarop werknemers vermoedens van misstanden anoniem bij werkgevers kunnen melden en de eisen waaraan personen moeten voldoen bij wie die melding kan worden gedaan. Binnenkort wordt de AMvB opengesteld voor internetconsultatie.

4. Juridisch vooronderzoek toezichts- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders

De staatssecretaris meldt dat het onderzoek naar de toezichts- en sanctietaak van het Huis voor klokkenluiders nog loopt. Na afronding ontvangt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport. 

5. Jonge sporters en dansers in de jeugdselectie

Op 3 oktober 2023 nam de Tweede Kamer een motie aan om de mogelijkheden te onderzoeken tot bescherming van jonge sporters en dansers die in de jeugdselectie zitten, maar nog niet worden betaald. Kan deze groep onder de Wet bescherming klokkenluiders vallen of is er een andere voorziening mogelijk? De staatssecretaris is over deze motie in gesprek met de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze informeert de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2024 over de uitkomsten. 

6. Campagne bevorderen Veilig werk- en meldklimaat

De campagne Veilig werk- en meldklimaat wordt in 2024 voortgezet in samenwerking met de verschillende departementen en stakeholders, waaronder dit jaar ook het MKB. Er zullen verschillende activiteiten en bijeenkomsten worden georganiseerd met als doel de kennis over de Wet bescherming klokkenluiders te bevorderen en bewustwording van het belang van een veilig werkklimaat te vergroten.

7. (Wets)evaluatie, onderzoek en monitoring

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de evaluatiestrategie rond de bescherming van klokkenluiders.  De staatssecretaris schetst in haar brief de doelen die beoogd worden op het gebied van klokkenluiders, de samenhang en de monitoring van de lopende trajecten en kijkt vooruit naar toekomstige evaluatieverplichtingen. 

Het streven is om in het voorjaar van 2024 de invoeringstoets van de wet te starten. Deze lichtvoetige toets geeft een eerste indruk van de gevolgen van de wijzigingen van de Wet bescherming klokkenluiders op de doelgroep en de mogelijke knelpunten die de doelgroep ervaart. Daarnaast wijst de staatssecretaris op de wetsevaluatie die in 2026 zal plaatsvinden. Aan het einde van de brief spreekt de staatssecretaris haar waardering uit over de inzet en betrokkenheid vanuit de Kamer op dit onderwerp. 

Wilt u meer weten? Lees hier de tekst van de volledige Kamerbrief