Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In deze maandelijkse nieuwsbrief lees je het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. In deze nieuwsbrief nodigen we je van harte uit voor de netwerkbijeenkomst ‘Op weg naar een veilig werk- en meldklimaat’. Hét moment om kennis, dilemma’s, ervaringen en instrumenten uit te wisselen die helpen bij het creëren van een veilig werk- en meldklimaat. Verder informeert de minister de Tweede Kamer over de stand van zaken in het klokkenluidersdossier en spreken we in deze nieuwsbrief met twee vertrouwenspersonen over de vraag: hoe zorg je voor een veiliger werk- en meldklimaat in organisaties? Tot slot: check geheimhoudingsbedingen in oude overeenkomsten en bekijk de vernieuwde Toolkit voor werkgevers.  

Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst 'Op weg naar een veilig werk- en meldklimaat’!

Op 16 juni 2023 vindt de netwerkbijeenkomst ‘Op weg naar een veilig werk- en meldklimaat’ plaats. Deze netwerkdag is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met partners uit de publieke en private sector en staat in het teken van kennismaking en kennisuitwisseling. In verschillende workshops staan dilemma’s, ervaringen en instrumenten centraal die bijdragen aan een veilig werk- en meldklimaat. Ook gaan we in op de vraag wat de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders betekent voor werkgevers en het werkklimaat binnen de organisatie.

Doelgroep:
Leidinggevenden, HR-medewerkers, compliance officers, vertrouwenspersonen.

Datum en locatie:
Vrijdag 16 juni in de Social Impact Factory - Vredenburg 40 in Utrecht. 
Inloop vanaf 14:30 uur en om 17:00 een afsluiting met een netwerkborrel.

Aanmeldformulier Netwerkbijeenkomst Veilig werk- en meldklimaat

Netwerkbijeenkomst Veilig-werk en meldklimaat

Minister informeert Tweede Kamer over stand van zaken klokkenluidersdossier

Minister Bruins Slot (BZK) stuurde op 8 mei een brief naar de Tweede Kamer met informatie over de stand van zaken in het klokkenluidersdossier. Sommige bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders zijn nog niet in werking getreden omdat daarvoor eerst nadere uitwerking nodig is. Het gaat om bepalingen over anoniem melden bij werkgevers en een nieuwe toezichtstaak, sanctietaak en sanctiebevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders. In de brief licht de minister de laatste stand van zaken toe. 

Minister informeert Tweede Kamer over stand van zaken klokkenluidersdossier

Tip voor werkgevers: check geheimhoudingsbedingen in oude overeenkomsten

Vanaf 18 februari 2023 geldt de Wet bescherming klokkenluiders. Hierin is onder meer geregeld dat een geheimhoudingsbeding in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst geen belemmering mag zijn voor het melden van vermoeden van een misstand. Geheimhoudingsbedingen kunnen werknemers afschrikken om een melding te doen van een misstand en belemmeren het oplossen van misstanden. 

Tip voor werkgevers: check geheimhoudingsbedingen in oude overeenkomsten

‘Nu zijn de werkgevers aan zet’

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders verplicht werkgevers met minstens 50 werknemers om een interne meldprocedure te hebben voor het melden van vermoedens van misstanden en om hun werknemers daarover te informeren. De nieuwe wet draagt hopelijk bij aan een veiliger werk- en meldklimaat in organisaties.  Welke rol kan een vertrouwenspersoon hierbij vervullen? En hoe zorg je ervoor dat het meldproces goed wordt ingericht? Daarvoor praten we met Daniëlle Brinkers (Initium) en Anne-Marie van der Klooster (To Us), beiden zelfstandig en onafhankelijk vertrouwenspersoon.

‘Nu zijn de werkgevers aan zet’

Nieuwe hulpmiddelen voor werkgevers: bekijk de vernieuwde Toolkit

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders verbetert de bescherming van klokkenluiders en stelt strengere eisen aan interne meldprocedures. Hoe voert u de benodigde wijzigingen door in uw interne meldprocedure en hoe informeert u uw personeel? De nieuwe toolkit voor werkgevers (voorheen mediakit) bestaat uit een aantal concrete middelen die kunnen helpen bij het implementeren van de nieuwe eisen en de communicatie hierover richting werknemers. 

Toolkit

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.