Minister informeert Tweede Kamer over stand van zaken klokkenluidersdossier

Minister Bruins Slot (BZK) stuurde op 8 mei een brief naar de Tweede Kamer met informatie over de stand van zaken in het klokkenluidersdossier.

Inhoud brief

Sommige bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders zijn nog niet in werking getreden omdat daarvoor eerst nadere uitwerking nodig is. Het gaat om bepalingen over anoniem melden bij werkgevers en een nieuwe toezichtstaak, sanctietaak en sanctiebevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders. In de brief licht de minister toe dat zij werkt aan de voorbereiding voor een algemene maatregel van bestuur (AMvB) over het anoniem melden bij werkgevers. Daarnaast gaat een onderzoek (inclusief een uitvoerings- en handhavingstoets) plaatsvinden naar de nadere uitwerking van de bepalingen die zien op de toezichtstaak en handhavingsbevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders. 
Ook wordt er gewerkt aan een voorstel voor een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders op juridisch en psychosociaal gebied. 
In 2020 is de Wet Huis voor klokkenluiders geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie werkt de minister aan de voorbereiding van een volgend wetsvoorstel. Bij dit wetsvoorstel worden ook voorstellen uit de initiatiefnota van het Kamerlid Omtzigt van april 2022 en technische wijzigingen betrokken en zo nodig wijzigingen voor een goede uitwerking van de toezichtstaak en sanctiebevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders.
Tot slot gaat de minister in haar brief in op enkele pilots en haar campagne om een veilig werk- en meldklimaat bij werkgevers te stimuleren.
 

Nadere informatie voor de zomer

Voor aanstaande zomer informeert de minister van BZK de Tweede Kamer uitgebreider over de stand van zaken in het klokkenluidersdossier. De minister zal de Tweede Kamer dan ook informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het voorstel voor een fonds voor klokkenluiders.  
De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid bij documenten van het ministerie van BZK .