Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het proces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: tips voor het inrichten van de meldprocedure, een interview over een veilig werkklimaat met Muel Kaptein, reactie van de regering op vragen van de Tweede Kamer in de nota naar aanleiding van het verslag samen met de nota van wijziging en een factsheet over de gevolgen van de niet-tijdige implementatie van de EU-richtlijn voor (overheids)werkgevers en bevoegde autoriteiten.

Bent u al abonnee van onze nieuwsbrief?  Deel hem ook met uw collega's!

Regering past wetsvoorstel aan na vragen Tweede Kamer

De regering heeft op 14 december 2021 gereageerd op het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is samen met een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De regering komt de Kamer op veel punten tegemoet, maar pleit ook voor een snelle implementatie van de richtlijn. Als de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer vindt dat de regering op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende heeft geantwoord, kan het wetgevingsproces vervolgd worden.

Regering past wetsvoorstel aan na vragen Tweede Kamer

Factsheet: gevolgen van de niet-tijdige implementatie van de EU-richtlijn voor (overheids)werkgevers en bevoegde autoriteiten

De implementatiedatum van de EU-klokkenluidersrichtlijn loopt af op 17 december 2021. Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn ligt nog bij de Tweede Kamer en inmiddels is zeker dat de wet niet voor de implementatiedatum van 17 december 2021 in werking is getreden. Deze factsheet geeft een overzicht van de gevolgen daarvan. 

Factsheet: gevolgen van de niet-tijdige implementatie van de EU-richtlijn voor (overheids)werkgevers en bevoegde autoriteiten

Tips voor het inrichten van de interne meldprocedure

De interne meldprocedure van overheidswerkgevers moet al vanaf 17 december 2021 aan de eisen van de EU-richtlijn voldoen. Dat komt doordat de richtlijn voor de overheid voor een deel rechtstreekse werking heeft, ook al is de richtlijn in Nederland nog niet geïmplementeerd. Maar ook voor andere werkgevers is het raadzaam om alvast goed te kijken naar de interne meldprocedure en de aanpassingen die als gevolg van de aanstaande wetswijziging gedaan moeten worden. In de loop van 2022 zal de interne meldprocedure van de meeste werkgevers in Nederland immers aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Gebruik hierbij deze checklist en handige tips. 

Tips voor het inrichten van de meldprocedure

“Incidenten kun je niet altijd voorkomen, maar je kunt er wél altijd op een goede manier mee omgaan.”

Muel Kaptein is hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en organisatieadviseur bij KPMG. Hij is al 30 jaar werkzaam op het gebied van bedrijfsethiek en integriteit en combineert dat met het doen van wetenschappelijk onderzoek. We spraken met hem over het belang van een veilig werkklimaat, hoe creëer je dit en welke voordelen levert dat op?

“Incidenten kun je niet altijd voorkomen, maar je kunt er wél altijd op een goede manier mee omgaan.”

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.