Factsheet: gevolgen van de niet-tijdige implementatie van de EU-richtlijn voor (overheids)werkgevers en bevoegde autoriteiten

De EU-richtlijn bescherming klokkenluiders is op 16 december 2019 in werking getreden. De implementatietermijn van deze richtlijn loopt af op 17 december 2021. Dat betekent dat alle lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun nationale wetten op die datum voldoen aan de richtlijn. Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De noodzakelijke wetgeving zal daarom niet voor de implementatiedatum van 17 december 2021 in werking treden. Deze factsheet geeft een overzicht van de gevolgen daarvan voor werkgevers en bevoegde autoriteiten.

Wel of geen overheid?

In de praktijk heeft de niet-tijdige implementatie andere gevolgen voor de overheid dan voor particulieren. Ook al is de implementatiewet nog niet van kracht, voor de overheid (daaronder vallen overheidswerkgevers én bevoegde autoriteiten) gaan sommige bepalingen uit de richtlijn al wel gelden per 17 december 2021. Dat komt omdat na het verlopen van de implementatiedatum er voor de overheid sprake is van rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen die ‘onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig’ zijn. Voor private werkgevers gaan de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn pas gelden na inwerkingtreding van de implementatiewet.

Onder overheid wordt in ieder geval verstaan: de Rijksoverheid, publiekrechtelijke zbo’s en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Op basis van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie valt geen volledige duidelijkheid te geven over wie precies valt onder het begrip overheid(swerkgever). Als u twijfelt of uw organisatie onder ’de overheid’ valt, raden wij aan om te zorgen dat vanaf 17 december 2021 uw interne meldkanalen voldoen aan de eisen die in de richtlijn worden gesteld.

Download de factsheet

Check de factsheet voor meer belangrijke informatie en kijk welke gevolgen voor u van toepassing zijn.

Helpdesk Europa decentraal voor gemeenten, provincies en waterschappen

Medewerkers van (decentrale) overheden kunnen met hun  Europeesrechtelijke vragen ook terecht bij de helpdesk van het  Kenniscentrum Europa decentraal. Op de website van het Kenniscentrum Europa decentraal staat ook specifieke informatie voor decentrale overheden over rechtstreekse werking van bepalingen uit Europese richtlijnen