Regering past wetsvoorstel aan na vragen Tweede Kamer

Op 14 december 2021 heeft de regering gereageerd op het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is samen met een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De regering komt de Kamer op veel punten tegemoet, maar pleit ook voor een snelle implementatie van de richtlijn. Als de commissie vindt dat de regering op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende heeft geantwoord, kan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn plaatsvinden.

Beeld: Pexels

De reactie van de regering

In de nota naar aanleiding van het verslag gaat de regering eerst in op een aantal algemene door meerdere Tweede Kamerfracties gemaakte bezwaren over de complexiteit van het wetsvoorstel. Ook gaat de regering in op de wens van meerdere fracties om de resultaten van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders mee te nemen in dit wetsvoorstel. De regering komt de Tweede Kamer op een aantal punten tegemoet. Daartoe doet zij verschillende voorstellen in de nota van wijziging, zoals:

  • de eis dat de bevoegde autoriteiten één meldkanaal moeten inrichten voor zowel meldingen van een vermoeden van een misstand als voor meldingen van informatie over een inbreuk op het Unierecht, dat aan de eisen van de richtlijn voldoet;
  • het ook bieden van bescherming aan de klokkenluider bij melding van een dreigende misstand (bij een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift);
  • vereenvoudiging van het wetsvoorstel door minder verwijzingen naar de richtlijn en het toevoegen van een definitie van ‘melding’;
  • een specifiek verbod op zwijgbedingen voor klokkenluiders.

Verder licht de regering toe waarom niet alle resultaten van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders al kunnen worden meegenomen in dit wetsvoorstel. De regering benadrukt nogmaals hoe belangrijk zij het vindt om de EU-richtlijn zo snel mogelijk te implementeren. Dan wordt de bescherming van klokkenluiders zo snel mogelijk verbeterd en worden meer mensen beschermd. Ook komt dan zo snel mogelijk een einde aan de rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid die het gevolg zijn van de te late implementatie door Nederland van de EU-richtlijn. Bovendien heeft de Europese Commissie per brief van 1 december 2021 aan de regering laten weten dat zij onmiddellijk na het verstrijken van de implementatieperiode op 17 december 2021 alle maatregelen zal nemen die zij nodig acht voor effectieve implementatie van de richtlijn. Dat kan bijvoorbeeld een infractieprocedure zijn met mogelijk een hoge boete of dwangsom tot gevolg voor Nederland.

Lees de officiële Kamerstukken

Lees hier de uitgebreide reactie van de regering in de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging. De doorlopende wettekst van de Wet bescherming klokkenluiders zoals die luidt na verwerking van de wijzigingen die zijn opgenomen in de nota van wijziging vindt u op de pagina Tekst wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders.

Vervolg van het wetgevingsproces

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer zal in haar procedurevergadering van 13 januari 2022 besluiten over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Bekijk de voortgang en documenten op tweedekamer.nl. Het is dus nu aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer om te beoordelen of zij vinden dat hun vragen door de regering voldoende zijn beantwoord. Als zij dat vinden, dan zullen zij de behandeling van het wetsvoorstel gaan agenderen voor de zogenaamde plenaire behandeling. Dat wil zeggen een openbare, mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de gehele Tweede Kamer. Lees op rijksoverheid.nl meer over het proces van totstandkoming van een wet.