Uitbreiding beschermde meldingen

De Wet bescherming klokkenluiders breidt de bescherming voor klokkenluiders uit naar meldingen over schendingen of gevaar voor schendingen van het Unierecht en (gevaar voor) schending van interne regels van een werkgever.

Misstanden

Iemand kan een melding doen over een vermoedelijke misstand binnen de organisatie waar hij werkt(e) en over een misstand bij een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of opgemerkt hebben. Een melding op basis van geruchten of verhalen van anderen wordt niet beschermd.

Een misstand is een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij de hieronder genoemde situatie(s):

 • er is sprake van (gevaar voor) een schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld;
 • er is gevaar voor de volksgezondheid;
 • er is gevaar voor de veiligheid van personen;
 • er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
 • er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalatigheid.

Volgens de Wet bescherming klokkenluiders is een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht ook een misstand.

Schendingen van het Unierecht

Met de Wet bescherming klokkenluiders wordt onder meldingen over misstanden begrepen meldingen van (gevaar voor) schendingen van het recht van de Europese Unie (of: Unierecht). Die meldingen van schendingen van het Unierecht worden dus ook beschermd. Het gaat dan om bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden van het Unierecht. Dat zijn:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Kring van beschermden

Wilt u meer weten over de kring van personen die worden beschermd door de Wet bescherming klokkenluiders? Lees dan verder op de pagina Uitbreiding kring van beschermden.

Betere bescherming klokkenluiders

Wilt u meer weten over hoe melders van misstanden of schendingen van Unierecht worden beschermd? Lees dan verder op de pagina Betere bescherming klokkenluiders