Speciale uitgave

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het wetgevingsproces van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. 

Positie klokkenluiders verbeterd met nieuwe wet

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden nu meer melders beschermd dan alleen werknemers en ambtenaren.

Betere bescherming klokkenluiders

Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd in het Staatsblad

Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52). Op 21 februari 2023 informeerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer met deze brief over de inwerkingtreding van de wet. Enkele bepalingen in de wet zijn niet direct in werking getreden.

De Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

Bekijk hier de Wet bescherming klokkenluiders

Op deze website vindt u een doorlopende versie van de Wet bescherming klokkenluiders. Hierin zijn ook de verschillende wijzigingen van het voorstel verwerkt. Nu de Implementatiewet EU-klokkenluidersrichtlijn is gepubliceerd, is ook de wetstekst op onze website weer geüpdatet. 

Tekst Wet bescherming klokkenluiders

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.