De Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Melders van misstanden worden hierdoor beter beschermd. Als zij aangeven vanwege hun melding te zijn benadeeld door hun werkgever, is het voortaan aan de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is.

Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52). Enkele bepalingen zijn niet direct in werking getreden. Het gaat om de artikelen 2, tweede lid, onderdelen e en f, 3a, derde lid, onderdeel e, en 17i van de Wet bescherming klokkenluiders. Daarvoor is eerst nadere regelgeving nodig. Daarnaast is voor de sanctietaak en -bevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders eerst een uitvoerings- en handhavingstoets nodig. 

Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hoeven pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit staat in artikel 21c van de Wet bescherming klokkenluiders.