Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders en de campagne ‘Veilig werk- en meldklimaat’. Zo is er nu een animatievideo die werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers informeert. Vanaf 17 december gelden namelijk nieuwe eisen voor de interne meldregeling. Dan volgt een nieuwsbericht over 3 moties die de Tweede Kamer heeft aangenomen na het tweeminutendebat van 27 september. Verder is duidelijk geworden dat kleine werkgevers middelen mogen delen om meldingen in ontvangst te nemen en hiernaar onderzoeken uit te voeren. We sluiten de nieuwsbrief af met informatie over hoe grotere werkgevers kunnen voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders.  

Animatie Wet bescherming Klokkenluiders

Vanaf 17 december 2023 gelden er voor bedrijven met 50 tot 249 werknemers nieuwe regels waar de interne meldregeling voor vermoedens van misstanden aan moet voldoen. Deze regels staan in de Wet bescherming klokkenluiders. In deze animatie leggen wij uit wat er gaat veranderen en hoe u bepaalt of uw bedrijf aan de nieuwe wet voldoet. 

Tweeminutendebat Tweede Kamer

Tijdens het tweeminutendebat op 27 september over klokkenluiderswetgeving werden er drie moties ingediend. Op 3 oktober is in de Tweede Kamer gestemd over deze moties. Ze zijn alle drie aangenomen. Het ministerie van BZK kijkt nu hoe invulling te geven aan deze moties. Deze vergen nader onderzoek om goed uit te kunnen werken. 

Kleine werkgevers mogen middelen delen

Ook werkgevers met minder dan 50 werknemers mogen middelen delen om meldingen in ontvangst te nemen. Dat heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt. Eerder was al duidelijk gemaakt dat werkgevers vanaf 50 werknemers dat mochten doen. Zo kunnen zij kosten besparen. 

Hoe voldoen grotere werkgevers aan de Wet bescherming klokkenluiders?

Organisaties met minstens 50 werkzame personen moeten voldoen aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders. Dit betekent dat uw interne meldprocedure goed geregeld moet zijn. Wilt u weten hoe dit moet of nog eens nagaan of u alles goed geregeld heeft? Op onze webpagina ‘Voor werkgevers’ vindt u de informatie die u nodig heeft. We raden u ook aan om onze toolkit te gebruiken voor interne communicatie. Zo kunt u uw organisatie snel en effectief op de hoogte stellen. 

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.