Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: Vragen van Eerste Kamer over Wet bescherming klokkenluiders beantwoord en opvallende uitkomsten in het jaarverslag van het Huis voor klokkenluiders. Verder is onze mediakit aangevuld met handige (communicatie)materialen over de Wet bescherming klokkenluiders om te gebruiken in uw organisatie.  

Vragen Eerste Kamer over Wet bescherming klokkenluiders beantwoord

Na de instemming met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn, heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een aantal vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. Op 16 maart heeft de minister haar reactie gegeven op deze vragen. 

Vragen Eerste Kamer over Wet bescherming klokkenluiders beantwoord

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken, loopt over een plein.

Jaarverslag Huis voor klokkenluiders

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor klokkenluiders werknemers in 2022 over adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor klokkenluiders. Fraudemeldingen en belangenverstrengeling zijn de daaropvolgende veel voorkomende meldingen. Verder heeft het Huis voor klokkenluiders veel vragen beantwoord van werkgevers en professionals die zich bezighouden met integriteit. Bijvoorbeeld over integriteitsbeleid, de (verplichte) meldregeling, de vertrouwenspersoon en de wettelijke bescherming van melders. 

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Download de toolkit!

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders verbetert de bescherming van klokkenluiders en stelt strengere eisen aan interne meldprocedures. Hoe voert u de benodigde wijzigingen door in uw interne meldprocedure en hoe informeert u uw personeel? Onze toolkit is weer aangevuld. Hierin vindt u handige materialen die ook kunnen helpen bij de communicatie rond dit thema.

Toolkit

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.