Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Met de EU-richtlijn voor klokkenluiders verandert ook de Nederlandse wet. In deze maandelijkse nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het wetgevingsproces rond de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze keer: de Implementatiewet EU-klokkenluidersrichtlijn is gepubliceerd. Verder spraken we met Wim Vandekerckhove over nut en noodzaak van het verbeteren van het beheersysteem voor klokkenluiders.

Implementatiewet EU-klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd

De wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn is op 3 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 29) en zal voor het grootste deel zeer binnenkort in werking treden. Op 24 januari 2023 is het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder mondelinge behandeling ervan is aangenomen.

Implementatiewet EU-klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd

Bekijk hier de Wet bescherming klokkenluiders

Op deze website vindt u een doorlopende tekstversie van de Wet bescherming klokkenluiders. Hierin zijn ook de verschillende wijzigingen van het voorstel verwerkt. Nu de Implementatiewet EU-klokkenluidersrichtlijn is gepubliceerd, is ook de wetstekst op onze website weer geüpdatet.

Tekst Wet bescherming klokkenluiders

“Organisaties moeten duidelijk maken wat er gebeurt met meldingen.”

De Wet bescherming klokkenluiders is in aantocht. Wim Vandekerckhove, hoogleraar bedrijfsethiek aan de EDHEC Business School in Lille, was betrokken bij het ontwikkelen van ISO 37002. Dit is de internationale norm voor het opzetten en verbeteren van het beheersysteem voor klokkenluiders. We gingen met Wim in gesprek over het nut en de noodzaak van deze ISO-norm.

“Organisaties moeten duidelijk maken wat er gebeurt met meldingen”

Oproep: deel de nieuwsbrief met anderen!

De nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders informeert lezers over de voortgang van het wetsproces. Ook staan er handige praktijkverhalen in. Kent u mensen die belang hebben bij deze informatie? We nodigen u van harte uit om de nieuwsbrief met hen te delen, zodat zij op tijd weten wat er verandert en bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Stuur deze mailing door , of gebruik de link onder dit bericht.

Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.