Nieuwsbrief Wet bescherming klokkenluiders

Na de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders, verandert ook de Nederlandse wet. Met deze speciale mailing brengen wij u op de hoogte van de stemming over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door Tweede Kamer

Afgelopen dinsdag, 20 december, heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn met algemene stemmen aangenomen. Dit wetsvoorstel zal de naam van de Wet Huis voor klokkenluiders wijzigen in Wet bescherming klokkenluiders. Bij de stemming zijn door de Tweede Kamer een aantal amendementen (voorstellen tot wijziging van het wetsvoorstel) aangenomen. Deze amendementen worden verwerkt in het wetsvoorstel en vervolgens wordt het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gezonden.

Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door Tweede Kamer

Colofon

Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.