Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door Tweede Kamer

Op 20 december heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn met algemene stemmen aangenomen. Hierbij zijn ook een aantal amendementen aangenomen.

Aangenomen amendementen

In totaal zijn er zes amendementen aangenomen. Het gaat om een amendement van het Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) over het verkorten van de evaluatietermijn van de wet van vijf naar drie jaar (nr. 24) en de amendementen van het Kamerlid Omtzigt over de vereiste toestemming van de melder bij doorzending van een melding (nr. 27), de mogelijkheid van een anonieme melding bij een werkgever (nr. 35), de wettelijk verplichting van een intern meldkanaal bij het Huis voor klokkenluiders (nr. 46) en een uitbreiding van het benadelingsverbod naar rechtspersonen die een melder bijstaan (nr. 47). Ook werd het amendement van het Kamerlid Leijten (SP) c.s. over sanctiebevoegdheden voor het Huis voor klokkenluiders aangenomen (nr. 51). Deze amendementen zijn te vinden onder ‘documenten’  op de pagina met Kamerstukken van het wetsvoorstel.

Moties

Verder konden drie moties op steun rekenen van de Tweede Kamer:

  • Verzoek aan de regering om vooruitlopend op de instelling van een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders te werken aan en voorstellen te doen voor hoe de financiering van een fonds eruit komt te zien en de Kamer hier voor de zomer van 2023 over te informeren (Inge van Dijk (CDA) en Dekker-Abdulaziz (D66), nr. 38)
  • Verzoek aan de regering bij de inwerkingtreding van de wet een  evaluatiestrategie te ontwikkelen vanuit het perspectief van de melder (Inge van Dijk (CDA), nr. 39)
  • Verzoek aan de regering om te bekijken of evaluaties binnen de looptijd van de pilots die zien op de ondersteuning van klokkenluiders kunnen plaatsvinden en een verzoek aan de regering voortvarend aan de slag te gaan met een aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders, de stand van zaken van lopende acties met de Kamer te delen en de tijdlijnen die daarbij horen te schetsen, (Strolenberg (VVD), nr. 42).

Vervolgproces

Voordat het wetsvoorstel wet wordt en in werking kan treden, moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog behandelen. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel niet meer wijzigen. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op dinsdag 17 januari 2023 de procedure. Voor de planning zie deze pagina over de Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders