Implementatiewet EU-klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd

De wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn, is op 3 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 29) en treedt voor het grootste deel zeer binnenkort in werking. De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn als hamerstuk afgedaan. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder mondelinge behandeling is aangenomen. 

De implementatiewet wijzigt de naam van de Wet Huis voor klokkenluiders in Wet bescherming klokkenluiders. De inwerkingtreding van het grootste deel van de wet zal snel volgen. Hiervoor is een inwerkingtredingsbesluit in voorbereiding. Dit wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Een dag na publicatie van dit besluit in het Staatsblad zal de wet in werking treden. De verwachting is dat dit medio februari zal zijn. Enkele bepalingen zullen niet direct in werking treden. Hiervoor is eerst een uitvoerings- en handhavingstoets en nadere regelgeving nodig. Het gaat om artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f (anoniem melden bij een werkgever), en de artikelen 3a, derde lid, onderdeel e, en 17i van de Wet bescherming klokkenluiders (sanctiemogelijkheden Huis voor klokkenluiders).

Overgangsrecht voor MKB-werkgevers

Vanwege het overgangsrecht in artikel 21c van de Wet bescherming klokkenluiders hoeven werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe eisen te voldoen.