Voor melders

Op deze website kunt u lezen wat er allemaal verandert voor klokkenluiders. De praktische informatie is vooral voor werkgevers bedoeld. Voor hulp kunt u aankloppen bij het Huis voor klokkenluiders.

Met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders* (die de Wet Huis voor klokkenluiders gaat vervangen) wordt de klokkenluider beter beschermd. Die bescherming loopt nu in de lidstaten van de Europese Unie erg uiteen. Ook is de bescherming niet op alle beleidsgebieden gelijkmatig. Daarom is er een Europese richtlijn vastgesteld en moet ook de wet in Nederland worden aangepast. Belangrijke veranderingen zijn:

  • De bewijslast voor benadeling van de melder ligt straks bij de werkgever, niet bij de melder.
  • De interne meldprocedure moet worden aangepast aan strengere eisen.
  • De nieuwe regels voor bescherming gelden ook voor bijvoorbeeld vrijwilligers, stagiairs en zzp’ers.
  • Er komen meer maatregelen voor steun en bescherming. Niet alleen voor klokkenluiders, maar ook voor mensen die hen helpen. Denk aan vertrouwenspersonen, familie of collega’s.
  • Melders moeten binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgen.
  • Melders moeten van de organisatie waaraan zij melden binnen drie maanden informatie krijgen over de stand van zaken en verdere behandeling van hun melding.
  • Ook melders die direct extern melden krijgen bescherming. Maar intern melden blijft de voorkeur houden.
  • Er zijn straks autoriteiten aangewezen om meldingen over inbreuken op bepaalde terreinen van het Unierecht te ontvangen, onderzoeken en behandelen.

* Wanneer de wetswijziging in werking treedt, hangt ervan af hoe snel het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn in het parlement wordt behandeld.

Huis voor klokkenluiders

Overweegt u een melding te doen over misstanden of inbreuken bij uw organisatie, of wilt u dat doen namens iemand die u kent? Wilt u een melding doen bij een van de bevoegde autoriteiten? Dan kunt u voor advies bij het Huis voor klokkenluiders terecht. Ook kan het Huis voor klokkenluiders onderzoek doen naar misstanden en inbreuken (voor zover de melding niet kan worden opgepakt door een andere bevoegde autoriteit) en eventuele benadeling van de melder. Bovendien heeft het Huis ten aanzien van werkgevers een preventieve, informerende taak met betrekking tot integriteit en klokkenluiden. Lees meer op www.huisvoorklokkenluiders.nl.