Tweede Kamerleden stellen vragen tijdens technische briefing over gewijzigd wetsvoorstel

Op 6 september 2022 vond op verzoek van de Tweede Kamer een technische briefing plaats door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. 

Tijdens een besloten bijeenkomst lichtten de aanwezige ambtenaren het herziene wetsvoorstel toe. Aanwezig waren Kamerlid Omtzigt en Kamerleden namens de SGP, VVD, D66, CDA en de SP. Ook luisterden de wetenschappers die op verzoek van de Tweede Kamer een wetenschapstoets uitvoeren op het wetsvoorstel mee. Om de onderbouwing van voorstellen te verbeteren, kan de Tweede Kamer gebruik maken van inzichten van wetenschappers met zo’n toets.

Onderwerpen van gesprek

De ambtenaren stonden stil bij de voorgeschiedenis en presenteerden de inhoud van het wetsvoorstel door stil te staan bij de verplichte en optionele bepalingen uit de EU-klokkenluidersrichtlijn en de aanpassingen in de nota’s van wijziging op het wetsvoorstel, de gevolgen van de te late implementatie van de richtlijn en het vervolgtraject naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Daarna konden aanwezigen hun vragen stellen. Er werd uitgebreid gesproken over de gevolgen van en mogelijke sancties voor het feit dat Nederland de richtlijn te laat implementeert. Vanaf 2017 heeft de Europese Commissie een heel streng handhavingsbeleid. Belangrijk om te weten is dat de Europese Commissie in juli aan Nederland het ‘met redenen omkleed advies’ heeft gestuurd. Na de reactie van Nederland daarop neemt zij de beslissing om de zaak ‘aanhangig’ te maken bij het Europese Hof van Justitie, of niet. Dat gebeurt naar verwachting in november of december van dit jaar. Het zou kunnen helpen als Nederland dan kan laten zien dat het wetsproces flinke vooruitgang boekt. De infractieprocedure die de Nederlandse overheid nu boven het hoofd hangt gaat in dit geval simpelweg over het te laat implementeren van de richtlijn en dus over de procedure.

Ondersteuning van klokkenluiders

De pilots rond ondersteuning van klokkenluiders op juridisch en psychosociaal gebied, vormden een ander belangrijk gespreksthema. De sector Rijk startte begin 2022 een pilot rond mediation en juridische ondersteuning van klokkenluiders. Stichting Slachtofferhulp Nederland is vanaf 1 september van dit jaar gestart met een pilot psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Daarnaast lopen op dit moment verkennende gesprekken met de Raad voor Rechtsbijstand voor een brede pilot juridische ondersteuning voor klokkenluiders. Op basis van de evaluatie van de pilots wordt bekeken hoe de ondersteuning op de lange termijn kan worden georganiseerd.

Het verslag van de technische briefing lees je op tweedekamer.nl.