Wat u moet weten over de geheimhoudingsplicht van de identiteit van de melder*

In het wetsvoorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders staan duidelijke regels die de identiteit van de melder beschermen. De geheimhoudingsplicht geldt daarbij ook voor bevoegde autoriteiten als ze meldingen doorzenden naar een andere autoriteit. Kan de identiteit van de melder afgeleid worden uit de melding? Dan moet de melder toestemming geven om de melding door te sturen.

Artikel 1a van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders regelt dat de identiteit van de melder of informatie waar die identiteit uit kan worden afgeleid niet zomaar mag worden gedeeld. Alleen als de melder expliciet toestemming geeft om dit wel te doen, dan is dat toegestaan.

Uitzonderingssituatie

Er is een situatie waarbij een uitzondering geldt op de geheimhoudingsplicht. Als een wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, mag de identiteit zonder toestemming worden meegedeeld. Maar wel onder de voorwaarde dat de melder daar vooraf over wordt geïnformeerd en met opgave van reden van de bekendmaking. Dat laatste hoeft alleen niet als die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

Waar moet u rekening mee houden?

Bent u een bevoegde autoriteit en krijgt u een melding die onder de bevoegdheid van een andere bevoegde autoriteit valt? Houdt bij het doorzenden van de melding in de gaten dat u:

  • de melding direct doorzendt;
  • de melding op veilige wijze doorzendt;
  • gelijktijdig melding van de doorzending doet aan de melder;
  • de identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden afgeleid, niet bekend mag maken, tenzij u toestemming heeft van de melder. Deze toestemming is niet vereist als er sprake is van een wettelijk voorschrift dat tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure. Maar stel dan de melder vooraf en met opgave van redenen op de hoogte.

Let op: de plicht tot geheimhouding van de identiteit van de melder geldt ook voor eenieder die bij de behandeling van interne meldingen is betrokken.

* Let op: bovenstaand nieuwsbericht dateert van 21 juli 2022 en is niet meer geheel correct. Het wetsvoorstel is door het aannemen van een amendement in de Tweede Kamer gewijzigd. Daardoor is in de Wet bescherming klokkenluiders geregeld dat de melder altijd eerst moet instemmen met het doorzenden van zijn melding naar een andere bevoegde autoriteit. Lees voor meer informatie deze pagina over Externe meldkanalen