Uitbreiding beschermde meldingen

Ambtenaren en werknemers die een vermoedelijke misstand binnen hun organisatie melden, worden beschermd tegen nadelige gevolgen van deze melding, zoals ontslag. De Wet bescherming klokkenluiders breidt de bescherming voor klokkenluiders uit naar meldingen over inbreuken op het Unierecht.

Misstanden

Een beschermde persoon kan een melding doen over een vermoedelijke misstand binnen de organisatie waar de melder werkt(e). Een beschermde persoon kan ook een melding doen over een misstand bij een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of opgemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen wordt niet beschermd.

Een misstand is een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij de hieronder genoemde situatie(s):

 • er is sprake van (gevaar voor) een schending van een wettelijk voorschrift;
 • er is gevaar voor de volksgezondheid;
 • er is gevaar voor de veiligheid van personen;
 • er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
 • er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalatigheid.

Inbreuken op Unierecht

Met de nieuwe wet worden niet alleen meldingen over misstanden beschermd, maar ook meldingen van inbreuken op het recht van de Europese Unie (of: Unierecht). Het gaat dan om bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden van het Unierecht. Dat zijn:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Kring van beschermden

Wilt u meer weten over de kring van personen die worden beschermd door de Wet bescherming klokkenluiders? Lees dan verder op de pagina Uitbreiding kring van beschermden.

Betere bescherming klokkenluiders

Wilt u meer weten over hoe melders van misstanden of schendingen van Unierecht worden beschermd? Lees dan verder op de pagina Betere bescherming klokkenluiders